Вимоги до оформлення тез:

Тези доповідей до 5 сторінок приймаються до видання українською, англійською мовами. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см.

Структура:

 • прізвище та ініціали автора (жирний шрифт, зліва); 
 • відомості про автора: вчене звання, вчений ступінь, місце роботи (звичайний шрифт, зліва, в один рядок, без виділення);
 • назва тез доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру); 
 • текст (кегль - 14, по ширині);
 • література (кегль - 12, по ширині).

У тезах потрібно окреслити мету та завдання, описати джерела дослідження, викласти результати і висновки та сформулювати, в чому полягає цікавість для науки і практики отриманих даних.

Список літератури друкується наприкінці у порядку згадування, посилання на джерело наводиться в тексті у квадратних дужках, номери сторінок вказуються через кому [1, 11]. 

Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть учасники конференції. Оргкомітет залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, що не відповідають вказаним вимогам або подані із порушенням встановленого терміну.

Назва файла, який містить тези, набирається латиницею і обов’язково має містити прізвище автора і слово «тези», поєднані нижнім підкресленням, наприклад, Petrenko_tezy.doc.

Студенти та аспіранти мають докласти до власних матеріалів конференції відгук наукового керівника.

*Увага! Якщо протягом 3-х робочих днів після відсилання заявки і тез (заповнення електронної форми), ви не отримали від нас відповідь, будь ласка, ще раз надішліть нам свої матеріали. Можливо, електронна форма не спрацювала і ми не отримали вашу заявку.

 

  Вимоги до заочної участі:

До заочної участі у конференції допускаються учасники, які подадуть відеовиступ, або презентацію свого виступу із звуковим супроводом. Матеріали мають бути оформлені відповідно до вимог, зазначених нижче.

Загальні вимоги до презентацій:

 • Формат PowerPoint із голосовим супроводом та автоматичною зміною слайдів (від 5 до 15 слайдів)
 • Відео-формати MP4, AVI, MOV, MPEG2 (3-5 хвилин)
 • Перший слайд (титри відео) – назва доповіді, ім’я та прізвище автора, звання, посада, назва організації (тривалість відео - 30 секунд).
 • Другий слайд* – анотація.
 • Третій слайд* – проблема, мета. 
 • Четвертий слайд* – завдання і методи їх розв’язання.
 • П’ятий слайд* – джерела, звідки взято фактичний матеріал для дослідження.
 • Шостий ... слайди* – результати дослідження.
 • Останній слайд* – висновки. 

* Для відеопрезентації необхідно зберегти структуру, а форма подачі може бути не у вигляді слайдів.

Рекомендації щодо подання інформації на слайдах:

 • заголовки інформативні; речення короткі; виклад матеріалу у вигляді тез; 
 • на одному слайді – одне ключове повідомлення; 
 • найважливіший момент – або в центрі слайда, або виділений кольором;
 • не зловживайте на одному слайді різними способами виділення інформації (жирний шрифт, рамки, штрихування, колір) – це розсіює увагу;
 • наповнюйте різні слайди різними видами інформації: слайд з текстом, слайд з рисунком, зі схемою, з діаграмою тощо.

 

Вимоги до скан-копій відгуків наукових керівників:

 • Обов'язково має бути сканована копія (не знімок на телефон)
 • Формат сканованого файлу: .jpg, .png, .pdf