^ В гору

1. Статті надсилаються відповідальному секретареві редакційної колегії на Е-mail редакції. До статті додається відгук наукового керівника (для студентів і аспірантів) та авторська довідка. В авторській довідці обов’язково вказати прізвища, ім’я та по батькові авторів, назву статті, Е-mail, телефони.

2. Статті публікуються в авторській редакції. За потреби редколегія залишає за собою право редагувати статті з подальшим погодженням їх тексту з авторами.

3. Відповідальний секретар редакційної колегії формує макет журналу, який затверджується на засіданні редакційної колегії. Редакційна колегія подає зміст журналу на розгляд вченої ради Інституту журналістики, яка рекомендує журнал до електронної публікації.

4. Висилаючи статтю для публікації в журналі, автор підтверджує своє виняткове авторство на дану статтю і бере на себе відповідальність за можливе порушення авторських прав третіх осіб.

1. Обсяг:

Текст статті без літератури має становити 6–20 тис. знаків.

2. Структура статті:

УДК; назва статті; ПІП, посада, місце роботи, контакти автора – все українською і англійською мовами.

Анотації (українська і англійська – якісний переклад) обсягом не менше 400 знаків кожна. Стисло вказати мету, основні результати та головні висновки дослідження. Вказати по 3-5 ключових слів українською і англійською мовами.

Вступ (актуальність, огляд літератури і попередніх досліджень з даного і суміжних питань, мета і завдання статті; обсяг не менше 1000 знаків).

Теоретичне підґрунтя і гіпотези статті (не менше 500 знаків).

Методи дослідження (які методи і як саме використовувалися у даному дослідженні, не менше 500 знаків).

Результати дослідження – сновний текст статті.

Рисунки і таблиці повинні мати заголовки і порядкові номери. На рисунки і таблиці обов’язково мають бути посилання в тексті статті.

Висновки (не менше 500 знаків).

Список літератури (подається у порядку цитування, має містити не менше 5 джерел, із них не менше 2 – на зарубіжні видання).

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту журналістики

Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

проф. В. В. Різун

«____» ____________  2014 р.

 

Положення

про видання електронного часопису

«Наукові дослідження українського медійного контенту: соціальний вимір»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення визначає порядок видання електронного часопису «Наукові дослідження українського медійного контенту: соціальний вимір» (далі – журналу) відповідно до Розпорядження № ... від....:

1.2. Журнал засновано відповідно до ухвали вченої ради Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 7 від 24 лютого 2014 року. 

1.3. Мова журналу – українська, англійська, російська.

1.4. Цільове призначення – науковий журнал.

1.5. Категорія читачів – студенти, аспіранти, викладачі, науковці, які працюють у галузі соціальних комунікацій.

1.6. Журнал створено з метою оприлюднення результатів наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів і працівників Інституту журналістики у галузі соціальних комунікацій.

1.7. Журнал видається в електронному вигляді (розміщується на сайті Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та на сайті Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

1.8. Головний редактор журналу, члени редакційної колегії, відповідальний секретар редколегії та заступник головного редактора рекомендуються вченою радою Інституту журналістики та затверджуються розпорядженням директора. 

1.9. Періодичність видання – чотири рази на рік; обсяг – до 400 тис. друкованих знаків. У разі потреби можуть видаватись спецвипуски.

Детальніше...